Rättshjälp

rättshjalp

Vad är rättshjälp?

Om du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa kan du behöva ta hjälp av en advokat eller annan jurist (ett ombud). För att kunna betala kostnaderna för ombudet ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Det ingår normalt också rättsskydd i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av bil. Rättsskyddet innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för ombudet.

Om du inte har en försäkring eller den inte gäller kan du ibland ha rätt till ekonomisk hjälp från staten, det kallas för rättshjälp. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa de som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Att få rättshjälp innebär inte att staten betalar alla dina kostnader för ombudet utan grundtanken är att du själv ska betala en del av kostnaderna (en så kallad rättshjälpsavgift).

Regler om rättshjälp finns främst i Rättshjälpslagen (1996:1619) | Sveriges riksdag (riksdagen.se) och Rättshjälpsförordningen (1997:404) | Sveriges riksdag (riksdagen.se).

Vem kan få rättshjälp?

Det är främst privatpersoner som kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag eller liknande. Som framgått ovan så kan du dock inte få rättshjälp om du har en försäkring med rättsskydd som täcker den aktuella tvisten. Samma sak gäller om du med tanke på din ekonomiska situation borde ha haft en sådan försäkring. Din årsinkomst får dessutom inte överstiga 260 000 kr sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhet och skuldsättning. För att du ska få rättshjälp krävs vidare att du anses ha behov av juridiskt biträde utöver ett par timmars rådgivning och att det behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt. Slutligen ska det vara rimligt att staten bidrar till dina kostnader i tvisten. Som regel kan du därför inte få rättshjälp om tvisten handlar om ett värde som är mindre än ett halvt prisbasbelopp (för närvarande 23 250 kr). Inte heller kan du få rättshjälp för ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder eller för framställande av handlingar som till exempel självdeklaration, testamente, äktenskapsförord eller gåvohandling. Du kan vidare inte få rättshjälp för förrättande av bouppteckning eller i ett ärende som rör bodelning i annat fall än när det är fråga om klander. I vissa fall krävs det särskilda skäl för att du ska kunna få rättshjälp. Det gäller till exempel i mål som rör äktenskapsskillnad och underhåll till barn.

Vid tingsrätten är det vanligast med rättshjälp i familjemål (det vill säga mål som gäller vårdnad, boende och umgänge med barn), men det förekommer också i vissa andra tvistemål.

Vad ingår i rättshjälpen?

Det här ingår i rättshjälpen:

  • Delar av kostnaden för ditt ombud (den del som överstiger rättshjälpsavgiften), upp till 100 timmar. I undantagsfall kan antalet timmar utökas. För minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan hela kostnaden täckas.
  • Kostnader för bevisning vid allmän domstol och Arbetsdomstolen.
  • Utredningskostnader upp till totalt 10 000 kr (exklusive moms).
  • Kostnader för tolk och översättning.
  • Ansökningsavgiften i domstol.
  • Kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera.
  • Kostnad för en medlare.

Hur ansöker du om rättshjälp och vad kostar det?

Om du vill ansöka om rättshjälp ska du göra det tillsammans med ditt ombud. För att få tag på ett ombud kan du vända dig till en advokatbyrå eller annan juridisk byrå. Om det till exempel gäller en hyrestvist kan också du vända dig till en ombudsman i hyresgästföreningen. Innan ansökan görs ska ombudet normalt ha lämnat dig rådgivning i minst en timme. Kostnaden för rådgivningen betalar du själv till den som lämnat rådgivningen. Kostnaden är bestämd till en fast avgift som kan minskas till hälften om du har en inkomst som är lägre än 75 000 kr per år. Ombudet kan sedan hjälpa dig att ansöka om rättshjälp.

Ansökan görs på en särskild blankett som bland annat finns på Rättshjälpsmyndighetens hemsida (Rättshjälpsmyndigheten (domstol.se). Om tvisten ännu inte kommit till domstol lämnas ansökan in till Rättshjälpsmyndigheten, annars ska ansökan lämnas in till den domstol där tvisten handläggs. Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen tar sedan ställning till din ansökan. Om det beslutas att du ska få rättshjälp fastställs samtidigt rättshjälpsavgiftens storlek. Det är ditt ekonomiska underlag och de totala kostnaderna för ditt ombud som avgör hur mycket du ska betala i rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften är normalt en procentsats av de totala kostnaderna för ditt ombud. Avgiften tas ut löpande allt eftersom ombudet arbetar med ditt ärende.

Om du förlorar ett mål i en domstol får du i regel betala dina egna rättshjälpskostnader (det vill säga rådgivnings- och rättshjälpsavgift) och motpartens kostnader, även om du har rättshjälp. I familjemål gäller dock att parterna oftast får stå för sina egna rättegångskostnader oavsett hur det går i målet.
Ytterligare information om rättshjälp och Rättshjälpsmyndigheten finns på myndighetens hemsida (länk som ovan).