Särskild företrädare för barn

barnSärskild företrädareSärskild företrädare för barn

När utses en särskild företrädare?

När ett barn under 18 år utsätts för brott är huvudregeln att barnet, likt en vuxen, företräds av ett målsägandebiträde under rättsprocessen och att det är barnets vårdnadshavare som beslutar om barnets deltagande i processen. Om det är barnets vårdnadshavare som är misstänkt för brottet, eller om vårdnadshavaren står i lojalitet till den misstänkte, kan det dock finnas motstridiga intressen mellan barnet och vårdnadshavaren. Av den anledningen infördes år 2000 en lag som gör det möjligt att utse en särskild företrädare för barnet, vars uppgift är att tillvarata barnets intressen under rättsprocessen.

Vad gör en särskild företrädare?

Den som utses till särskild företrädare tar över vårdnadshavarens rätt att bestämma över barnets deltagande under förundersökningen och en eventuell rättegång. I praktiken innebär det till exempel att det är den särskilda företrädaren som bestämmer om ett barn ska höras av polisen eller genomgå en läkarundersökning. Den särskilda företrädaren följer även med barnet till ett eventuellt förhör hos polisen. Från det att någon utses till särskild företrädare sker även all kommunikation kring brottsutredningen med den personen för barnets räkning, och den särskilda företrädaren har alla uppgifter i förhållande till barnet som ett målsägandebiträde normalt har. Den särskilda företrädaren tar även ställning till om barnet ska begära skadestånd med anledning av det misstänkta brottet.

Hur utses en särskild företrädare?

När en förundersökning har inletts är det åklagaren som ansöker hos domstolen om att en särskild företrädare ska utses. Domstolen har i det skedet möjlighet att fatta ett så kallat interimistiskt (tillfälligt) beslut. Det innebär att domstolen fattar ett omedelbart beslut om att en särskild företrädare ska utses utan att först informera vårdnadshavarna. Det har ansetts nödvändigt att denna möjlighet finns för att en brottsutredning ska kunna påbörjas utan att vårdnadshavarna hinner påverka barnet.

Vem kan bli särskild företrädare?

Oftast är den som utses till särskild företrädare en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå. Med tanke på att det är många delar av en rättsprocess som kan vara känsliga för ett barn ställs det krav på att den som utses till företrädare ska vara särskild lämpad för uppdraget. I lagen finns det ingen klar definition av vad det innebär, men det framhålls att lämpligheten ska avgöras utifrån erfarenhet, personliga egenskaper och förmågan att kunna sätta sig in i barnets intresse. Det är även viktigt att den särskilda företrädaren kan kommunicera med barnet och tillvarata dess bästa intresse. Om det finns en vårdnadshavare som inte är misstänkt för brott mot barnet och inte heller har en sådan relation till den som är misstänkt att det finns risk för att barnets bästa åsidosätts, är huvudregeln att denna vårdnadshavare utses att ensam ta tillvara barnets rätt under rättsprocessen.

Avslutande reflektioner

Innan jag började på Södertörns tingsrätt praktiserade jag på ett av Sveriges barnahus, vilket är en samverkansplattform mellan polis, åklagare, socialtjänst, rättsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatrin, dit barn kommer bland annat för att bli förhörda under en rättsprocess. Jag träffade då flera särskilda företrädare och fick en närmare inblick i deras arbete. Många av de jag mötte berättade att uppdraget som särskild företrädare är utmanande eftersom de på kort tid ska hinna lära känna ett barn så pass väl att de kan avgöra vad som är bäst för barnet i en rättsprocess. Det är ofta en känslig och svår situation för ett barn att komma till barnahus för förhör. Flera av de särskilda företrädarna uppgav att det inte var ovanligt att barnen i förhör – på grund av vad de uppfattade som rädsla – hade svårt att berätta om våld som de själva utsatts för. Då var det vanligare att de berättade att de hade sett någon närstående bli slagen. Idag är barn som bevittnar våld inte att betrakta som brottsoffer och de har därför inte rätt till ett eget ombud under en rättsprocess. För närvarande utreds behovet av ett straffrättsligt skydd även för barn som bevittnar våld mellan närstående och om uppdraget som särskild företrädare ska utvidgas för att även omfatta de barnen.

Trots utmaningarna var de som jag pratade med på barnahus överens om att jobbet som särskild företrädare både är ett givande och viktigt uppdrag att åta sig.