Snabbare lagföring – ett år senare

avgöra på handlingarnabrukarundersökningSnabbare lagföring

Södertörns tingsrätt har nu varit med i projektet Snabbare lagföring under ett års tid och arbetssättet har redan blivit en stor del av domstolens dagliga arbete.

Kort bakgrund

Snabbare lagföring innebär i korthet att tiden från brott till dom minskas avsevärt genom två åtgärder. Dels handläggs ärendet av en särskild utredningsgrupp hos polisen där en stor del av utredningsarbetet görs klart på plats av de poliser som ingriper i ärendet, dels får den misstänkte av polisen direkt information om när handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos tingsrätten och när en eventuell förhandling kommer att hållas vid tingsrätten. På Youtube finns en kort informationsfilm om hur systemet med så kallad tillgänglighetsdelgivning fungerar.

Snabbare lagföring – tillgänglighetsdelgivning – YouTube

Utfallet 2020

Under ett år får tingsrätten in ca 10 000 brottmål. Under förra året var ungefär en fjärdedel av dessa mål snabbspårsmål.

Även om alla får en preliminär dag för huvudförhandling av polisen så avgörs de flesta mål utan någon förhandling. 70 % av målen tas nämligen på handlingarna efter ett så kallat slutföreläggande. Detta är dock bara tillåtet om påföljden ska bestämmas till böter och domstolen inte ska ta upp någon muntlig bevisning genom att till exempel höra en målsägande eller ett vittne. I övriga fall håller tingsrätten en förhandling. Hittills har vi haft två salar avsatta för detta varje torsdag men eftersom antalet ärenden hela tiden ökar så kommer vi under 2021 övergå till att hålla förhandlingar i tre salar varje torsdag.

Vad gäller tiden som det tar från det att ett brott begås till dess att domstolen meddelar dom har vi haft en målsättning om att den i snitt inte ska överstiga sex veckor. Denna målsättning har vi lyckats uppfylla. Idag ligger genomsnittstiden nämligen strax över fem veckor.

Från Polismyndighetens sida ses inte heller någon minskad inströmning av snabbspårsärenden utan snarare tvärt om. För polisområde Stockholm syd nåddes ett nytt rekord nu i januari 2021 med drygt 550 ärende på en månad.

Vad händer 2021?

Under 2021 ser vi inget minskat utan snarare ett ökat inflöde av snabbspårsärenden. Vi hoppas dock inte att detta ska medföra någon längre handläggningstid utan att vi även i år ska kunna leva upp till målsättningen om en snittid på sex veckor från brott till dom.

För oss som arbetar med snabbare lagföring har detta arbete snabbt blivit en stor del av vår vardag. Från vårt perspektiv har det bara medfört fördelar genom mindre administration och snabbare processer. Vi är dock nyfikna på hur andra och då främst de misstänkta upplever processen. Under våren kommer vi därför genomföra en brukarundersökning där vi kontaktar personer som fått sin sak hanterad inom ramen för projektet och ger dem möjlighet att komma med synpunkter och förslag på förbättringar. Sådana undersökningar har Södertörns tingsrätt gjort tidigare och de har gett oss många värdefulla insikter i hur saker som för oss kan upplevas som självklara inte nödvändigtvis är det för andra. När vi sammanställt resultatet från undersökningen återkommer vi givetvis med information om utfallet här på bloggen.

En annan sak som troligtvis händer under året är att domstolen kommer få möjlighet att inte bara döma ut böter utan att en förhandling hålls utan också påföljden villkorlig dom och böter. Det betyder att till exempel erkända stölder kan hanteras på ett snabbare och enklare sätt. Regeringens förslag har varit ute på remiss och bereds nu i regeringskansliet.

Under året väntas också ett förslag om ett permanent införande av snabbspåret i alla Sveriges tingsrätter läggas fram. Om inga stora hinder möter kan vi nog se framför oss att alla tingsrätter kommer kunna arbeta med metoden inom något eller några år.