Snabbare lagföring

lagföringSnabbare lagföring

Efter årsskiftet kommer även domstolarna i Södertörns och Nacka tingsrätter att delta i det projekt med snabbare lagföring som idag bedrivs i Attunda, Solna och Norrtälje tingsrätter. Även Södertälje tingsrätt kommer att omfattas av projektet, men först efter sommaren 2020.

Bakgrund

Från allmänhet och politiskt håll har det under många år funnits en önskan om att korta tiden mellan det att ett brott begås och det att domstolen dömer ut ett straff. Av det skälet tillsatte regeringen år 2017 en utredning som fick i uppdrag att se över om någon form av jourdomstol kunde inrättas. Utredaren konstaterade dock att mycket av den tid som det tar mellan brott och dom inte ligger på domstolen utan snarare hos polisen. För tingsrätternas del var det ofta delgivningsarbetet som gjorde att rättegångar tvingades ställas in och därmed att någon dom inte kunde meddelas.

Ett snabbspår inrättas

För att komma till rätta med detta föreslog utredaren att ett s.k. snabbspår skulle inrättas. Kortfattat går det till så att tingsrätterna fastställer en dag där polisen får boka in mål för avgörande direkt i samband med att en misstänkt person grips. Förutom information om vilken dag rättegången ska hållas får den misstänkte också information om vilken dag och tid som tingsrätten kommer hålla de handlingar som denne behöver tillgängliga, det vill säga stämningen och kallelsen till rättegången. När denna tid är passerad är den misstänkte delgiven handlingarna i målet.

Hur kommer det fungera hos oss?

I södra Stockholm kommer s.k. snabbspårsting hållas på torsdagar varje vecka med undantag för de veckor då torsdagarna är allmän helgdag. Tingsrätten kommer att hålla handlingarna i målet tillgängliga för den misstänkte torsdagen veckan innan, senast kl. 12.00. Det betyder i sin tur att polisen måste färdigställa sin del av utredningen senast under måndagen samma vecka för att åklagaren i sin tur ska hinna skicka in handlingarna till tingsrätten senast under onsdagen. Även om tingsrätten endast ska hålla handlingarna tillgängliga under torsdagen innebär det inte att den misstänkte måste hämta några handlingar vid tingsrätten. Istället kommer domstolen, som en ren service, skicka handlingarna till den e-postadress som den misstänkte lämnat till polisen alternativt till dennes folkbokföringsadress.

Viktigt att ta del av handlingarna

Även om den misstänkte redan av polisen får reda på vilken dag huvudförhandlingen ska hållas så kommer polisen inte att kunna bestämma vid vilket klockslag som förhandlingen hålls. Detta bestämmer nämligen tingsrätten och klockslaget framgår av de handlingar som upprättas senast en vecka innan rättegången. Det är också möjligt för domstolen att välja att inte hålla någon förhandling utan avgöra målet på handlingarna. Så sker till exempel om den misstänkte erkänner eller om åklagaren inte begär att en målsägande eller ett vittne ska höras. Ett krav för detta är dock att någon annan påföljd än böter in ska dömas ut. Det är därför viktigt att den misstänkte verkligen tar del av de handlingar som domstolen skickar till denne.

Hur många mål kan det röra sig om?

Det är svårt att så här i början göra några prognoser om hur många mål som kommer omfattas av det så kallade snabbspåret. I första hand beror det givetvis på hur polisen agerar när de väl griper en person eftersom snabbspåret förutsätter att man väljer att handlägga ärendet som ett snabbspårsärende. En omfattande utbildningsinsats bedrivs därför redan inom Polismyndigheten. Från tingsrättens sida uppskattar vi att det kan bli fråga om ungefär 2 000 mål per år som är potentiella snabbspårsmål, vilket skulle utgöra ungefär 20 procent av alla brottmål som årligen kommer in till tingsrätten. Av dessa beräknas minst hälften kunna avgöras utan att någon förhandling hålls. Vår förhoppnings är givetvis att detta dels ska leda till det projektet eftersträvar, nämligen en avsevärt kortare tid mellan brott och det att straffet döms ut, dels att en hel del av de utredningar som ligger i balans hos Polismyndigheten på sikt förvinner. Om det blir så, återstår att se. Vi avser att under våren återkomma här på bloggen med uppdateringar om hur projektet fallit ut.

För den som är intresserad av mer information om snabbspåret har Polismyndigheten tagit fram en informationsfilm som finns tillgänglig här Enklare brott utreds snabbare (youtube.com)
På regeringens hemsida kan du också ta del av de handlingar som ligger till grund för projektet Snabbare lagföring – Regeringen.se