Vad gör en tingsfiskal på allmän domstol?

assessordomarbananFiskalhandledare

Jag heter Frida Lindlöf och arbetar som tingsfiskal vid Södertörns tingsrätt sedan april 2020. Vad betyder det att arbeta som tingsfiskal? Det är en fråga som jag ofta får. I det här inlägget ska jag beskriva lite närmare vad mitt arbete innebär.

Tingsfiskal – en del av domarbanan

En fiskal genomgår en särskild domarutbildning (den så kallade domarbanan). Domarutbildningen är totalt fyra år. För allmän domstol börjar domarutbildningen med minst ett års tjänstgöring i hovrätt. Nästa steg i utbildningen är att under två års tid arbeta som domare vid en tingsrätt. Det är under denna tid på tingsrätt som fiskalen kallas tingsfiskal. Utbildningen under tiden på både hovrätt och tingsrätt består av det dagliga arbetet i domstol med stöd av erfarna kollegor, men även av ett särskilt utbildningsprogram som är fördelat på olika kurser.

Arbetsuppgifterna anpassas efter erfarenhet

Som tingsfiskal är jag inte en ordinarie domare, men utför liknande uppgifter som de ordinarie domarna. Det innebär att jag till exempel är ordförande vid förhandlingar och dömer i brottmål, tvistemål och familjemål. Jag skriver också domar, handlägger mål och fattar beslut i mål och ärenden. I mina arbetsuppgifter, liksom för många andra tingsfiskaler, ingår det även att vara handledare för en tingsnotarie på tingsrätten.

Eftersom jag som tingsfiskal är en domare under utbildning anpassas mina arbetsuppgifter efter detta. Jag ska därför inte handlägga och döma i mål i större omfattning än vad som är lämpligt med hänsyn till min erfarenhet och inte heller i mål som kräver särskild erfarenhet. Detta innebär till exempel att jag inte handlägger lika många mål som en ordinarie domare och jag dömer inte i de grövsta brottmålen.

Ett roligt, utmanande och lärorikt jobb

Att vara tingsfiskal innebär ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag. Enligt mig är det också ett väldigt roligt och spännande arbete där det dagligen dyker upp nya frågeställningar och situationer som behöver hanteras. Det är ett utmanande jobb, men också oerhört lärorikt och utvecklande. I min roll som tingsfiskal får jag även möta och kommunicera med många nya människor, vilket jag tycker är en väldigt rolig del av arbetet. Därutöver är det en stor förmån att få jobba tillsammans med många erfarna och duktiga kollegor på tingsrätten som bidrar med sin kunskap till oss tingsfiskaler.

Vad händer sen?

Efter åren på tingsrätt avslutas domarbanan med ett års arbete som domare (titeln är då tf. assessor) i hovrätten. Den som efter dessa fyra år blir godkänd är färdigutbildad domare och får titeln hovrättsassessor. För att kunna få en tjänst som ordinarie domare krävs sedan ytterligare år med kvalificerat juridiskt arbete utanför domstolen. Det kan till exempel handla om utredningsuppdrag inom en statlig myndighet, om uppdrag som rättssakkunnig i regeringskansliet eller internationella uppdrag inom näringslivet eller EU.

Genom det här inlägget hoppas jag att det blivit något tydligare vad det innebär att arbeta som tingsfiskal. Om du vill veta mer om domarbanan och andra vägar till domaryrket, finns mer information att läsa här: Domarbanan – Sveriges Domstolar.

Du kan också se en film som Södertörns tingsrätt har gjort om domarbanan: