Vad tycker du om bemötandet på Södertörns tingsrätt?

bemötandeundersökning

Det är en av de frågor vi under två veckor i oktober ställer till besökare på tingsrätten. De som får frågorna är vittnen, åtalade, brottsoffer och parter i till exempel familjemål, som varit på en förhandling (det vill säga en rättegång eller annat sammanträde) på tingsrätten. Vi som frågar arbetar alla på tingsrätten som handläggare, notarier, domare eller servicepersonal. Andra frågor som vi ställer rör

 • hur man upplever kallelsen till förhandlingen
 • informationen om rättegången
 • skyltningen och miljön i vänthallarna
 • trygghet och säkerhet i och utanför lokalerna
 • mottagandet i receptionen och inne i förhandlingssalen
 • om man förstår allt det som sägs under förhandlingen

Varför gör vi brukarundersökningar?

Alla människor som kommer i kontakt med domstolarna har ett berättigat krav att bli bemötta med respekt och värdighet. Det är också viktigt att de personer som hörs i domstolen känner sig trygga med att lämna en fri berättelse om vad som har hänt. För att de ska kunna göra det krävs det också att det märks att vi lyssnar på dem. Att parter och bevispersoner får ett gott bemötande är alltså ytterst en rättssäkerhetsfråga.
Ett gott bemötande bidrar också till ökat förtroende för domstolarna. Med förtroende följer en ökad vilja att frivilligt medverka i domstolsprocesserna genom att exempelvis svara på olika förelägganden eller komma till en förhandling.
Genom intervjuer med brukarna får vi på domstolen kunskap om vi följer vår Bemötandepolicy och kanske även förslag från dem på hur vi ska kunna förbättra oss.

Vad hände efter tidigare undersökningar?

På Södertörns tingsrätt har vi vid två tidigare tillfällen genomfört intervjuer med brukare om vårt bemötande av dem. Vi har också intervjuat åtalade om språket i domen de fick hem efter förhandlingen. Efter de undersökningarna har vi bland annat gjort följande förändringar

 • domstolsvärdar möter brukarna vid tingsrättens entré och informerar dem
 • en elektronisk anslagstavla finns med information för den som kallats till en förhandling
 • sittgrupper i stället för bänkar i väntrummet
 • skisser och bilder i vänthallen över förhandlingssalen
 • skyltar som visar vilka roller de professionella aktörerna har i förhandlingssalen
 • enklare ord och begrepp och lättare att hitta i domarna

Hur kan man ta del av resultatet av brukarundersökningen?

När medarbetarna har gjort sina intervjuer skriver de ner svaren som kommer att ställas samman i en rapport. Eftersom vi även antecknar bland annat vilket kön, ålder och skolbakgrund brukaren har kan vi göra en analys om bemötandet skiljer sig åt mellan brukarna. I rapporten kommer man att kunna läsa om de slutsatser som kan dras utifrån det material vi har samlat in. Denna rapport publicerar vi sedan på domstolens hemsida. Där kan man även ta del av tidigare undersökningar.