Veterandagen – Sveriges Domstolar var med!

AlbanienEUFNKosovomänskliga rättigheterPalestinaUkrainaUNTSOVeterandagen
Bilden till vänster: Veterandagens ceremoni.
Bilden till höger: Jonas Högström (till vänster), enhetschef för internationella enheten på Domstolsverket.

Veterandagen

Sveriges Domstolar uppmärksammar medarbetare med tidigare uppdrag inom internationell civil krishantering.

Söndagen den 29 maj, deltog Sveriges Domstolar i firandet av Veterandagen, en dag som är till för att hedra Sveriges utlandsveteraner och deras anhöriga. Internationella enheten på Domstolsverket representerade Sveriges Domstolar som utställare i samma tält som de andra myndigheterna i rättskedjan; Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården.

Veterandagen har firats den 29 maj sedan 2008 till minne av grundandet av FN:s observatörsgrupp (UNTSO) i och med FN:s första fredsbevarande uppdrag att övervaka vapenvilorna mellan Israel och landets arabiska grannländer.

I Stockholm äger ceremonin rum vid Veteranminnesmärket och FN-monumentet vid Sjöhistoriska museet på Djurgården. Dagen firas även på flera andra platser i Sverige, till exempel i Boden, Göteborg och på Gotland.

Veterandagen 2022 kunde återigen firas med inbjuden publik efter att den år 2020 och 2021, på grund av pandemin, anpassats till att ha en direktsänd ceremoni med ett fåtal inbjudna. I årets ceremoni deltog bland andra statsminister Magdalena Andersson, ÖB (överbefälhavare) Micael Bydén och Prins Carl Philip och den kunde även följas via en livesändning på webben. Sedan 2018 är veterandagen även officiell flaggdag. Syftet med dagen är att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Under hela dagen kunde livesändningen följas på storbildskärmar i området och sändningen innehöll utfrågningar av myndighetschefer, däribland Domstolsverkets GD (generaldirektör) Thomas Rolén, varvat med filmer som skildrade tidigare utsändas vardag hemma och hur den utsändas vardag i insatsen sett ut. Lina Zettergren deltog i en film som visade hennes tid i insatsen EUPOL COPPS samt hennes arbete som justitiesekreterare på Högsta domstolen. Lina representerade även Sveriges Domstolars som fanbärare i ceremonin där hon bar Sveriges Domstolars fana.

Bilden till vänster: Lina Zetterberg, tidigare utsänd till EUPOL COPPS och Jens Kallmin, internationell samordnare på Domstolsverket.
Bilden till höger: Thomas Rolén, GD på Domstolsverket och Fredrika Blom, internationell samordnare på Domstolsverket.

Domstolsverkets deltagande i fredsfrämjande arbete

Gemensamt för alla de insatser som Domstolsverket och Sveriges Domstolar deltar i med personal är att arbetet handlar om stöd till rättsstatsuppbyggnad. Tjänstgöringen i insatserna varar i regel minst ett år. Domstolsverket sänder både ut ordinarie domare och annan personal såsom assessorer, fiskaler och föredragande. Insatserna är i regel så kallade ”non family-missioner” vilket innebär att utsända inte kan ta med sig sin familj.

Vart i hela världen skickar Sveriges Domstolar sin personal?

Sveriges Domstolar har bidragit med personal till internationell fredsfrämjande verksamhet och internationell civil krishantering sedan 2009. Enligt regleringsbrevet ska Domstolsverket, i första hand, ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). De särskilda anslagsmedel som Domstolsverket får för detta ändamål får bl.a. användas för deltagande med personal i EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo) och i EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS). Även tjänster vid andra EU-insatser kan vara aktuella, såsom i EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina) och i EU:s utrikestjänst i Bryssel.

Domstolsverket får även ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för FN och OSSE om möjlighet ges.

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo, EULEX Kosovo. Den del av insatsen som Sveriges Domstolars personal stödjer övervakar utvalda domstolsförhandlingar. Övervakningen genomförs av s.k. ”monitorer”. Genom att studera målens väg genom de olika rättsvårdande nationella institutionerna finns sedan underlag till att bidra med rådgivning till mottagarmyndigheterna. Sveriges Domstolar har i dagsläget två assessorer utsända till insatsen.

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten, EUPOL COPPS. Insatsens huvuduppgift är att stödja den palestinska myndigheten i arbetet med att bygga sina rättsvårdande institutioner, för en framtida palestinsk stat, inriktade på reformer av säkerhets- och rättssektorn. Förra året hade Domstolsverket två utsända till insatsen, en assessor och en justitiesekreterare.

EU:s rådgivande insats i Ukraina, EUAM Ukraina. Insatsen syftar till att hjälpa de ukrainska myndigheterna till en hållbar reform av den civila säkerhetssektorn genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd till specifika reformåtgärder baserade på EU-standarder och internationella principer för gott styre och mänskliga rättigheter. Målet är att uppnå en civil säkerhetssektor som är effektiv, ansvarig och har allmänhetens förtroende. Sveriges Domstolar har två rådmän utsända till insatsen, vilka arbetar som chef för enheten för rättsstatliga frågor respektive som senior rådgivare inom lagstiftningsreform.

EU:s delegation i Albanien (EU:s ”ambassad” i Albanien).  Delegationen bistår EU:s reformarbete gentemot Albanien för att landet ska kunna närma sig ett EU-medlemskap.  Sveriges Domstolars personalbidrag syftar till att bistå landet till att utveckla ett opartiskt och effektivt rättsväsende, fritt från korruption, vilket är en förutsättning för en fungerande rättsstat och för att Albanien ska kunna närma sig EU. Detta sker genom rådgivning till albanska myndigheter och reformer av det albanska rättsväsendet. Sveriges Domstolar har en tingsfiskal utsänd till delegationen.

Europeiska unionens kontor i Kosovo. Kontoret utgör EU:s representation i Kosovo och har till uppgift att främja ett EU-närmande och ger bland annat ekonomiskt, finansiellt och politiskt stöd till Kosovo. Sveriges Domstolar har en rådman på plats som arbetar som policyhandläggare inom rättsstatsuppbyggnad och ger rådgivning till Kosovos åklagarmyndighet på en strategisk nivå, med syfte att tillsäkra ett självständigt, professionellt och oberoende åklagarväsende.

Medarbetare på Enheten för internationella relationer på Domstolsverket,från vänster: Jenny Ottersten Hamberg,
Fredrika Blom, Jonas Högström och Jens Kallmin.

Mer information

Här kan du läsa mer om Veterandagen och Sveriges Domstolars internationella arbete.

Veterandagen – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Arbeta internationellt – Sveriges Domstolar

Internationellt arbete som domare | Domarbloggen