Vittnesstödsverksamheten nu och då

COVISEUinternationellt samarbetevittnesstöd

Vittnesstödsverksamheten har funnits sedan 2001. Det är Brottsofferjouren som ansvarar för verksamheten. Natalie Hansdotter har varit samordnare för vittnesstöd på Södertörns tingsrätt sedan 2013. Verksamheten har utvecklats genom åren och även stött på en del utmaningar. Samtidigt har behovet av en stödfunktion uppmärksammats på internationell nivå och ett EU-projekt har startat där tanken är att de olika medlemsländer ska kunna utbyta erfarenheter med varandra och gemensamt arbeta fram en välfungerande stödverksamhet.

Utveckling och utmaningar

Vittnesstödsverksamheten har nationellt genomgått en del förändringar genom åren och försökt anpassa arbetet till samtiden. En stor utmaning har varit just namnet Vittnesstöd. Det är missvisande eftersom vittnesstödsverksamheten stödjer både målsägande, vittnen, anhöriga och i viss mån också tilltalade som inte har försvarare. Ett namnbyte för att fånga in vad verksamheten handlar om diskuteras för närvarande. Det är möjligt att verksamheten så småningom kommer att få ett annat namn som bättre kan fånga in uppdragets alla delar.

Ytterligare en stor utmaning är digitaliseringen som sker i hela samhället. Domstolarna har numera möjlighet att kalla vittnen och målsäganden via videolänk i en mycket större utsträckning än tidigare. Den utvecklingen beror delvis på pandemin där domstolarna fick tänka om när samhället stängde ner och delvis på ökad digitalisering inom domstolsväsendet. Den stora frågan för Vittnesstödsverksamheten har varit hur man ska kunna ge stöd och nå de personer som inte kommer till domstolen utan är med på länk.

Det har dessutom varit några stora samhällshändelser som också harpåverkat vittnesstödsverksamheten. Ett exempel är den stora flyktingströmmen 2015. Det fanns en stor vilja och ett stort engagemang i civilsamhället för de människor som flydde till Sverige, men det innebar också att intresset för att engagera sig som volontär för Vittnesstödet gick ner. I framför allt Stockholm blev det svårare att rekrytera nya volontärer till Vittnesstödsverksamheten. Men pendeln kan svänga snabbt. I och med att den organiserade brottsligheten brett ut sig i samhället under de senaste åren ser Vittnesstödsverksamheten återigen en ökad vilja hos människor i civilsamhället att engagera sig ideellt i brottsofferfrågor och rättsväsendet.

Vittnesstödsverksamheten har även börjat med att föra digital statistik över hur många människor som får stöd och hjälp genom en vittnesstödjare. Det i sin tur har ibland varit en utmaning att få förståelse för bland volontärerna. En del upplever att det tar mycket längre tid och är krångligare att föra in uppgifter i ett digitalt system jämfört med att kunna skriva upp ett streck på ett paper för varje person man hjälpt. Den faktorn tillsammans med att personer kan höras på videolänk i större utsträckning än tidigare tror Natalie är förklaringen till den nedåtgående kurvan i antalet kontakter som skett över tid. Men ytterligare en förklaring kan vara att Södertörn är en domstol med ett tungt belastat område och att brottsligheten blivit grövre vilket gör att flera enskilda kontakter tar längre tid än vad de gjort tidigare. Mindre siffror i statistiken behöver inte alls spegla den faktiska arbetsbördan. Men det finns också vinster med att föra statistik digitalt. Brottsofferjouren Sverige kan analysera statistiken och fånga upp om det finns ett utökat behov någonstans i organisationen. Om exempelvis bedrägerier ökar kan riksförbundet söka medel för att anställa en person som arbetar särskilt med det området. Slutligen kan statistiken vara viktig när riksförbundet försöker att få medel för sin framtida verksamhet. Med statistik kan man visa för både staten och kommunerna att det finns ett behov av verksamheten.

Internationellt EU-projekt om vittnesstöd

Internationella riktlinjer är troligtvis framtiden för Vittnesstödsverksamheten.  Fram till förra året fanns det inte någon internationell samverkan alls. Men förra året startade COVIS upp ett projekt för internationell samverkan.  COVIS är en förkortning och står för Court based victim and witness support service. Det är ett EU-projekt som syftar till att utveckla kunskap, material och verktyg för att etablera, utveckla och leverera vittnesstöd till brottsoffer och vittnen som ska vara med i en rättegång. Projektet leds av Brottsofferjouren Sverige (som Vittnesstödsverksamheten ligger under) med samarbetspartners från Portugal, Irland, Finland, Danmark samt Victim Support Europe (VSE) som är det europeiska nätverket för brottsofferjourer. VSE är dessutom Europas främsta förespråkare, opinionsbildare och kunskapscentrum rörande brottsoffers rättigheter. VSE är vidare en stor partner i COVIS.

Projektet startade med en kartläggande studie för att se vilka länder inom EU som har vittnesstöd samt vad som kan vara avgörande för en välfungerande vittnesstödsverksamhet. COVIS kommer mynna ut i en EU Best Practice handbook. Stödet som en handbok ger kan vara betydelsefullt för att verksamheter ska kunna utvecklas men också värdefullt för att starta upp nya verksamheter.

Projektet syftar till att:

  1. Stärka brottsoffers rättigheter.
  2. Förbättra genomförandet av brottsoffers rättigheter och brottsoffers möjligheter att få sina rättigheter i praktiken.
  3. Bättre möta behoven hos brottsoffer och vittnen och stärka brottsoffers/vittnens möjlighet att återhämta sig från negativa konsekvenser till följd av brott.
  4. Bidra till en säker domstolsmiljö som leder till att målsägande och vittnen klarar av att berätta det de sett och upplevt på bästa sätt vilket bidrar till effektiva och rättssäkra rättegångar.
  5. Stödja en effektiv och enhetlig tillämpning av europeisk lagstiftning rörande brottsoffers rättigheter, i enlighet med EU:s strategi för brottsoffers rättigheter (2020-2025).

Stöd till vittnen och brottsoffer

Men hur ser det ut idag på hemmaplan för oss på Södertörns tingsrätt? Det finns vittnesstöd på tingsrätten som kan ge information och stöd när du kommer till tingsrätten före, under och efter rättegången. Det gäller även för dig som deltar via länk och telefon.

Om du har behov av vittnesstöd inför en rättegång, kan du kontakta vittnesstödsamordnaren

på telefon 070-263 69 77 eller genom mejl vittnesstod.sodertorn@sodrastockholm.boj.se.

Våra volontärer arbetar också med uppsökande verksamhet i tingsrättens lokaler. Det är inte ovanligt att den som fått en kallelse till domstolen tänker att hen nog ska klara av att vara med på en rättegång utan att få stöd, men när man väl är på plats kan det ändå kännas skönt att få prata med någon.

Du som är målsägande eller vittne har dessutom möjlighet att sitta i ett särskilt rum i väntan på att förhandlingen ska börja. Du kan också använda rummet i pauser.

Andra lästips på Domarbloggen:

Varför har domstolen ett särskilt rum för målsägande och vittnen? | Domarbloggen

Är du kallad som vittne till tingsrätten? | Domarbloggen

Så arbetar vittnesstödet med unga brottsoffer och unga vittnen | Domarbloggen

Vad är ett vittnesstöd? | Domarbloggen

Du hittar också information om stödverksamheten på Södertörns tingsrätts hemsida

Stödperson för vittnen och målsägande – Södertörns tingsrätt (domstol.se)