Sveriges Domstolars internationella arbete

expertbasfredsfrämjandeinternationellt arbetejämställdhetstudiebesök

Domstolsväsendets huvudsakliga uppgift är att avgöra de mål och ärenden som kommer till domstolen, men vid sidan av den här verksamheten har Sveriges Domstolar genom Domstolsverket sedan länge haft uppdrag att bidra i internationella insatser. Det är en verksamhet som kanske inte är lika känd för allmänheten som den dömande verksamheten. Det här blogginlägget ska handla om Sveriges Domstolars internationella arbete och ni ska också få träffa några av domarna på Södertörns tingsrätt som är engagerade i arbetet.

Två delar

Det internationella arbetet grundar sig i en allmän skrivning om internationellt stöd i 7 § myndighetsförordningen (2007:515) som regeringen preciserat i regleringsbrev för Sveriges Domstolar. Domstolsverket har som uppgift att initiera och samordna insatserna, vars inriktning ytterst styrs av Sveriges utrikes- och biståndspolitik.

Verksamheten består huvudsakligen av två delar: fredsfrämjande insatser och internationellt utvecklingssamarbete. De fredsfrämjande insatserna handlar om att stödja internationella insatser som genomförs av organisationer som EU och FN i kris- och konfliktområden, medan det internationella utvecklingssamarbetet främst grundar sig på bilaterala samarbeten med andra länder. Målsättningen med alla dessa insatser är, i korthet, att främja rättsstatens principer och stödja uppbyggnaden av rättsväsendet i våra samarbetsländer.

Expertbasen

För att kunna möta efterfrågan på personal har Domstolsverket en särskild expertbas. Expertbasen består av kvalitets- och kompetenssäkrade experter från svenska domstolar, mestadels domare, som med kort varsel kan tas i anspråk för olika typer av insatser. För närvarande deltar personal från svenska domstolar i insatser i bland annat Albanien och Bosnien-Hercegovina. Vilken inriktning insatserna har varierar från fall till fall. Projektet i Bosnien-Hercegovina omfattar exempelvis områden såsom utveckling av domstolarnas inre organisation och arbetsformer, reformering av processen i andra instans, jämställdhet inom domstolsväsendet, stärkt öppenhet och proaktiv kommunikation med media.

Studiebesök

Det internationella samarbetet behöver inte nödvändigtvis handla om att medarbetare från Sveriges Domstolar åker till andra länder för att hjälpa till med utvecklingsarbete. Det kan också handla om att ta emot besök från utländska domare och berätta för dem om vår verksamhet eller ett särskilt rättsområde som de är särskilt intresserade av.

Varje år brukar Södertörns tingsrätt ta emot internationella studiebesök. På senare år har det bland annat handlat om domare från Japan, Bosnien-Hercegovina, Indien och Lettland. Vi brukar få information i förväg om vilket eller vilka områden domarna är särskilt intresserade av och sedan håller medarbetare från vår administrativa avdelning en genomgång av rättsområdet för domarna på engelska. Om våra besökare inte behärskar engelska, har vi istället med oss en tolk.

Tingsrätten har också varit involverad i projekt för att ta emot utländska domare som får följa vårt arbete på domstolen. Nu senast har vi på Södertörns tingsrätt haft besök av en ungersk domare som var särskilt intresserad av familjemål och fick följa med i arbetet på en avdelning och även sitta med på många familjemål (se vidare Besök av ungersk domare | Domarbloggen). Det är alltid spännande att se hur kollegor i andra länder arbetar, varför våra egna domare också har deltagit i liknande utbyten (vilket du kan läsa mer om här: Ålands tingsrätt – en domstol men två lagar! | Domarbloggen, Domarutbyte i England | Domarbloggen och Praktikvecka vid tysk domstol | Domarbloggen).

Det internationella arbetet utifrån ett domarperspektiv

Två domare på tingsrätten, Christoffer Démery och Karin Påle-Bartes, är engagerade i den så kallade expertbasen som Sveriges Domstolar har skapat. Vad var det som fick dem att engagera sig i expertbasen?

Jag har tidigare arbetat med internationella frågor inom regeringskansliet och att delta i Sveriges Domstolars internationella arbete innebar en möjlighet för mig att ta till vara denna erfarenhet och dessutom ytterligare utvecklas i fråga om erfarenheter och färdigheter. Att få möjlighet att lyfta blicken, att se andra länders och människors förutsättningar samt organisationer och lösningar på problem har varit mycket värdefullt. Det har dessutom känts bra att få möjlighet att bidra och hjälpa till i viktiga frågor där Sverige har kommit långt. Att delta i den internationella verksamheten har inneburit ett nyttigt perspektiv på den egna verksamheten, sammanfattar Christoffer Démery.

Karin Påle-Bartes håller med honom. Hon har precis som Christoffer också varit engagerad i internationellt arbete innan hon började sin tjänst på Södertörns tingsrätt.

Det är väldigt roligt att kunna bidra med expertkunskap på områden där vi ligger i framkant. Vi jobbar dessutom ofta i team med domare från flera olika domstolar så man lär känna såväl domare på andra domstolar i landet som kollegor ute i världen. Man tar dessutom ofta med sig kunskap hem till den egna domstolen och får en unik inblick i ett annat lands rättssystem. Utbytet går verkligen åt båda håll och vi har också mycket att lära av andra länder, fortsätter Karin Påle-Bartes.

Christoffer Démery har varit involverad i ett projekt som rör Palestina.

Under sommaren 2018 var jag och en annan svensk domare i Palestina under en vecka. Vi bodde i Jerusalem men åkte varje dag till Palestina. Vi utbildade palestinska domare i frågor som rörde könsrelaterat våld. Därutöver träffade vi andra aktörer inom rättsområdet och utbytte erfarenheter. Vi gjorde också ett studiebesök på en palestinsk domstol för att bättre kunna förstå de omständigheter som palestinska domare verkar under. Det var slående att det ändå fanns en sådan samhörighet och ett sådant samförstånd mellan oss domare. Trots stora skillnader i förutsättningar och kultur bottnade vi alla i den gemensamma domarrollen. Denna insats gav oss svenska domare möjlighet att på olika sätt ifrågasätta våra egna sanningar om världen. Sådant är ofta nyttigt, inte minst när man är domare, säger Christoffer Démery.

Karin Påle-Bartes är för närvarande engagerad i ett projekt som rör jämställdhet inom domstolsväsendet i Bosnien-Hercegovina. Hur har det fungerat under pandemin?

Den pågående pandemin har inneburit vissa utmaningar. Vi har hittills enbart haft digitala möten, men jag hoppas att vi kan besöka våra kollegor under hösten och fortsätta vårt arbete på plats. Förvånansvärt mycket går att genomföra digitalt, men den sociala kontakten kan byggas mycket lättare om man kan ses. En rad av de aktiviteter som de svenska pilotdomstolarna har genomfört när det gäller jämställdhetsintegrering vill våra kollegor i Bosnien-Hercegovina också genomföra under året. Det kan handla om vitt skilda insatser som bland annat rör förhandlingssituationen, domskrivning, lokalers utformning och såväl det interna som det externa bemötandet, berättar Karin Påle-Bartes.

Mer information

Under hösten kommer Domarbloggen att återkomma med flera inslag om Sveriges Domstolars internationella arbete. Om du redan nu vill läsa mer kan du göra det här:

Arbeta internationellt – Sveriges Domstolar

Internationellt arbete som domare | Domarbloggen