Nämndemän och utbildning

nämndemanNämndemän UtbildningUngdomsmål

I flera olika typer av beslut som en domstol meddelar är det både juristdomare och nämndemän som tillsammans kommit fram till beslutet. Som nämndeman är man allmänhetens insyn i domstolarna. Man ska representera gemeneman i domstolarnas beslut och bidrar därför med ett annat perspektiv än det som juristdomaren tillför. I dagens blogginlägg kan du läsa om den utbildning nämndemän får under sin tjänstgöring.

Vilka krav finns det för att bli nämndeman?

Man behöver ingen särskild utbildning för att bli nämndeman. -Tanken är att det ska vara vanliga människor med sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden som är med och beslutar, säger administratören Gunilla Kjellberg på Nämndemannaenheten. Det finns dock några formella krav för att bli nämndeman:

  • man måste vara myndig,
  • man måste vara svensk medborgare,
  • man måste vara folkbokförd i den kommun eller del av kommunen som hör till tingsrätten och
  • man får inte vara ställd under förvaltarskap eller försatt i konkurs.

Gunilla berättar att domstolen gör kontroller att dessa formella krav är uppfyllda. -Vi kontrollerar också om nämndemannen är lämplig genom att ta in ett utdrag ut belastningsregistret, säger Gunilla. Uppdraget som nämndeman är opolitiskt, men för att bli nämndeman måste man bli nominerad av ett parti. På det sätter nominerar de politiska partierna förhoppningsvis endast de personer som de tycker är lämpliga att bli nämndemän.

Måste man kunna något om juridik för att bli nämndeman?

Man behöver inte ha någon juridisk kunskap för att tjänstgöra som nämndeman. Det är juristdomarens uppgift att ha kunskap om lagen. Det innebär att nämndemännen ofta har helt andra yrken och endast kommer till domstolen några dagar om året i samband med att ett mål ska avgöras. Det finns alltså inget krav på att man ska ha någon juridisk utbildning för att bli nämndeman.

Vad får man för utbildning som nämndeman?

Alla nya nämndemän genomgår en obligatorisk introduktionsutbildning när man börjar. I utbildningen ingår information om nämndemannauppdraget, genomgång av offentlighet- och sekretessregler, viss annan lagstiftning och vilka typer av mål som nämndemän är med och dömer i.

Gunilla Kjellberg berättar att under pandemin har introduktionsutbildningen skett genom e-utbildning för nya nämndemän. I vanliga fall är det en lagman (chef för domstol), en rådman (domare) och någon av administratörerna från Nämndemannaenheten som håller utbildningarna.

-Vi har även repetitionsutbildningar för de nämndemän som har tjänstgjort lite längre. Dessa har också under pandemin varit via en e-utbildning, berättar Gunilla. En erfaren nämndeman som vill vara med och döma i brottmål där den tilltalade är en ungdom (mellan 15 och 21 år) kan dessutom genomgå en fördjupande utbildning.

Varför får man fördjupande utbildning inför ungdomsmål?

När det gäller mål där ungdomar är tilltalade finns det speciella påföljder och även lite speciella regler för handläggning av sådana mål som man som nämndeman behöver känna till.

Rådmannen Marianne Forsberg berättar att det finns en särskild lag som handlar om unga lagöverträdare. Av 25 § i den lagen framgår det att mål mot den som inte fyllt 21 år ska, om det inte möter särskilt hinder, ”handläggas av lagfarna domare som särskilt har utsetts av domstolen att handlägga sådana mål. Detsamma ska gälla i fråga om nämndemän som anlitats att tjänstgöra i sådana mål” -Detta medför att vi från tingsrättens sida har valt att hålla en speciell utbildning för nämndemän för just mål med unga lagöverträdare, berättar Marianne. Under pandemin har två rådmän (domare) hållit ett utbildningstillfälle via internet. Marianne berättar att utbildningen i ungdomsmål i huvudsak handlar om de särskilda påföljderna som finns för unga lagöverträdare, det vill säga för personer mellan 15 och 21 år. Under utbildningen tas även vissa frågor om handläggningen av ungdomsmål upp och nämndemännen får information om att vårdnadshavare till unga lagöverträdare enligt lag har ett visst ansvar för skadestånd som dömts ut.

Utöver dessa utbildningar har nämndemannakollektivet i Södertörns tingsrätt erbjudits utbildning i tingsrättens bemötande- och jämställdhetsarbete. Därmed kan nämndemännens utbildning variera något beroende på vilken domstol de tillhör och vad just den domstolen anser är viktigt för nämndemännen att känna till.

Intresserad av att bli nämndeman?

Om du är intresserad av att bli nämndeman kan du läsa mer om det på Bli nämndeman (blinamndeman.se).

Du kan även läsa mer om vår lokala nämndemannaförening på Södertörns Nämndemannaförening (nmrf.se).

Vidare läsning

Domarbloggen har flera tidigare inlägg om nämndemän och deras arbete som du kan läsa vidare om.

Hur är det att vara nämndeman? | Domarbloggen

Nämndemannakansliet | Domarbloggen

Unga nämndemän – finns det? | Domarbloggen

Mitt första halvår som nämndeman | Domarbloggen

Intervju med Sveriges första döva nämndeman | Domarbloggen